Adelaide Metro (Adelaide Metro)

Provides open data

http://www.adelaidemetro.com.au/