Northern Arizona Intergovernmental Public Transportation Authority (NAIPTA)

Provides open data

http://www.naipta.az.gov/