Trinity Transit (Trinity Transit)

Provides open data

http://www.trinitytransportation.org/pg/Trinity-Transit.php